חקירה הידרוגיאולוגית לפרויקט בינוי אזור מחנות סירקין

חקירה הידרוגיאולוגית לפרויקט בינוי אזור מחנות סירקין

חקירה הידרוגיאולוגית לפרויקט בינוי אזור מחנות סירקין
(אגן הניקוז של נחל קנה) במסגרת תכנון ברשות אדריכל ארי כהן

מבנה וחתך גיאוהידרולוגי חוצה את פרויקט סירקין

(1-2) ת. רחובות מתעבה עד 40 מ' לכיוון דר' מערב.​

(1-2) ת. פלשת כוללת חתך דק בצפון הבסיס (עומקה דומה לח. השפלה) וחתך עבה עד 10 מ' בדרום הבסיס​

(3-5) עובייה של ח. סקייה (ת.יפו) בשטח הבסיס אפסי עד מזערי.​

(6-9) גג ח. השפלה נמצא בעומק של כ- 35 מ' במזרח המחנה, ובעומק של כ- 10 מ' במערבו​

(10) גג ח. יהודה נמצא בעומק של כ- 35 מ' במזרח המחנה, ובעומק של כ- 130 מ' במערבו.

גג חבורת יהודה (אקוויפר ההר)

רדיוסי מגן של קידוחי
הפקה בקרבת פרויקט סירקין

כיווני זרימה עיליים – מסומנים על תצ"א